ધાનેરા ના આઈ.ટી.સેલની જવાબદારીઓ પ્રવીણસિંહને સોપવામાં આવી.

ધાનેરા ના આઈ.ટી.સેલની જવાબદારીઓ પ્રવીણસિંહને સોપવામાં આવી.

ધાનેરા ના આઈ.ટી.સેલની જવાબદારીઓ પ્રવીણસિંહને સોપવામાં આવી.

 

 

                                   ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજીનાં માધ્યમથી કોંગ્રેસ પક્ષની વિચારધારા ગુજરાતના લોકો સુધી પહોચે તે માટે ધાનેરા તાલુકાની આઈ.ટી.સેલની જવાબદારીઓ પ્રવીણસિંહ સોલંકીને સોપવામાં આવી.

Close
Close