ધાનેરા માં આજ ગૌ ભક્ત રાજુભાઈ દેસાઈ , પ્રવિણ સિંહ સોલંકી અને તેમની ટીમ ને ભેગા મળીને કડી થી કડી સજા દેવી જોઈએ તે માટે હિન્દૂ સંગઠન દ્વારા રેલી નીકળી અને આવેદન પાત્રો આપ્યાં

ધાનેરા માં આજ ગૌ ભક્ત રાજુભાઈ દેસાઈ , પ્રવિણ સિંહ સોલંકી અને તેમની ટીમ ને ભેગા મળીને કડી થી કડી સજા દેવી જોઈએ તે માટે હિન્દૂ સંગઠન દ્વારા રેલી નીકળી અને આવેદન પાત્રો આપ્યાં

Close
Close