શ્રી જાગીરદાર રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ સ્નેહમિલન સમારંભ કાર્યકમ ભાખર ગામ મુકામે મહાકાલ સેના ગુજરાત ટીમ સાથે હાજરી આપી

શ્રી જાગીરદાર રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ સ્નેહમિલન સમારંભ કાર્યકમ ભાખર ગામ મુકામે મહાકાલ સેના ગુજરાત ટીમ સાથે હાજરી આપી

  શ્રી જાગીરદાર રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ સ્નેહમિલન સમારંભ કાર્યકમ ભાખર ગામ મુકામે યોજવામાં આવ્યું જેમાં મહાકાલ સેનાના પ્રવિણસિંહ સોલંકીએ તેમાં હાજરી આપી તેમજ મહાકાલ સેનાના અધ્યક્ષઓનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું.

 

 

Close
Close